Ordensreglement

Klovtofterparken er på mange områder et minisamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden. Vi ønsker med disse bestemmelser at fremme godt naboskab. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Ordensreglementet er et led i at skabe ro og orden for beboerne, samt at holde fællesarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulige.

Medlemmerne skal holde hus og haver i god og sømmelig orden, det tilstræbes at bevare det grønne indtryk i foreningen. I øvrigt henvises til deklarationens bestemmelser.

Af hensyn til det gode naboskab bør brug af støjende redskaber indstilles kl.: 20:00 alle dage og på søndage og helligdage begrænses til tidsrummet kl.: 10:00 til kl.: 16:00.

Ved brug af musikudstyr, fjernsyn musikinstrumenter eller lignende skal man vise hensyn til sine naboer. Støjende adfærd bør derfor begrænses og helt undgås efter kl.: 22:00. I særlige tilfælde, ved fester og lignende, bør naboerne orienteres og varsles i rimelig tid.

Støjende adfærd på legeplads og tilhørende arealer er ikke tilladt efter kl.: 20:00, ligesom leg og boldspil skal ske uden unødig gene for beboerne og uden skade for bebyggelsen og beplantningen.

Al kørsel på området skal foregå med behørig forsigtighed og med max 20 km. i timen (selv om børnene ikke må leje på parkeringspladsen).

Parkering af biler skal ske i de respektive, afmærkede båse. Henstilling af cykler, samt parkering af trailere og campingvogne er ikke tilladt. Campingvogne må opstilles i maksimalt 48 timer i forbindelse med sommer- og vinterklargøring. Firmakøretøjer henvises til den asfalterede, lige parkering ud for Torkil Laursen.

Der henvises til gældende regler for større husdyr. Ligeledes henstilles til beboerne om ikke at ”lufte” hunde på Klovtofteparkens arealer.

Vedr. Affald:

Der henvises til Vegas regler omkring renovation. Vedr. storskrald må dette tidligst sættes ud aftenen før afhentning. Storskrald skal placeres og forblive i de to første asfalterede P-pladser (sydsiden) ved Torkil Laursen. Grønt affald skal placeres ud for de enkelte rækker på det grønne areal.

I øvrigt bør enhver beboer i fælles interesse efterkomme og efterleve, hvad der normalt hører til god husorden.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg