Referat 2000

Referat af generalforsamlingen den 22.11.2000

Deltagere:    10, 20, 24, 26, 30, 32 , 42, 44, 50, 52, 54. Desuden var der fuldmagter til Jette (24) fra 22 og 28.

Punkt 1.   
Jesper (26) blev valgt til ordstyrer.
Søren (24) til referent.  
Per (52), Evald (42) og Marianne (30) til stemmetællere.

Punkt 2.   
René læste formandens beretning op.
(Var vedlagt indkaldelsen)
Beretningen blev enstemmigt vedtaget!

Punkt 3.   
Jette gennemgik regnskabet, som også var vedlagt indkaldelsen.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget!

Punkt 4a  
Michael (30) er i dag vært for vort internet, hvortil alle undtagen 8 er tilsluttet. Da Michael er      tilsluttet via det kommunale net er denne opkobling i dag gratis for os Det er dog en uholdbar      situation i længden, da det gør os meget afhængige af Michael og kommunen.

Michael skitserede forskellige løsninger til vort eget private net. Priserne varierede fra 45,- kr/mnd til 65,- kr/mdl afhængigt af om alle var med eller ej!  Der blev ikke vedtaget noget endeligt.
Michael arbejder videre med sagen og kommer med et endeligt oplæg senere. (inden den 31.12 pga prisen)
Dette vil han præsentere ved at gå rundt og præsentere oplægget for de enkelte medlemmer!   

Punkt 4b.
René forklarede at bestyrelsen havde overvejet et parabolanlæg pga de voldsomt stigende priser fra TeleDanmark.Denne løsning var man imidlertid gået fra da prisen for dette også ville blive  alt for høj. Der blev diskuteret forskellige alternativer bl.a. Grundpakke + Selector.
Michael (30) og René (32) kommer med et oplæg ultimo Januar.   

Det blev vedtaget under alle omstændigheder at opsige TeleDanmark-abonnementet,- med et års varsel,- da vi jo bare tegne det igen.  (Vedtagelsen var dog betinget af et det ikke koster en formue at gentegne abonnementet – dette undersøges af René / bestyrelsen).

Punkt 5.
Legepladsudvalget berettede om hvad man havde arbejdet med i den forløbne sæson. De fleste af de muligheder / forslag som havde været fremme måtte forkastes pga pris. Der blev foreslået at udnytte området oppe bag træerne til hygge- /lege-område.

Der blev foreslået:    Fællesplads til voksne
                                Fodbold /basket til de større børn
                                Sandkasse

Det blev vedtaget at legepladsudvalget frit kunne disponere over de i  budgettet afsatte midler til at gennemføre dette.

Jette (24) udtrådte af udvalget pga tidsmangel.
Joan (26) går i stedet ind og hjælper Marianne (30)

Punkt 6a.
Foreningens kassebeholdning blev diskuteret efter forslag fra Jesper (26) Vi har pr dd en beholdning på ca. 80.000 kr. Det blev diskuteret hvilke uforudsete udgifter der kunne komme i de næste år. Tagene blev nævnt, men vi har fra flere eksperter fået bekræftet at tagene kan holde i årevis (Hurra).  Den største bekymring blev således kloaker under stierne – men heller ikke her var der stor nervøsitet at spore !! Der var allerede i budgetforslaget lagt op til en langsom afvikling af  reserverne idet kontingentet blev foreslået uændret, mens de faktiske udgifter var ca 200kr højere pr kvartal. Der blev stemt om forslagene:
Ingen ønskede reserverne udbetalt.
2 ønskede kontingentet sænket ud over det i budgettet foreslåede.
Begge forslag blev derfor forkastet.

Punkt 6b    
Nicolai’s (16) forslag blev drøftet. Det blev besluttet at Nicolai mente (han var ikke selv til stede), at det var for dårligt at man ikke måtte cykle på stierne langs husene. At der ligger gamle brædder med søm, hvor børnene skal lege, var alle enige om var for dårligt -men hvis er ansvaret for at få dem fjernet ? Med hensyn til cykling, etc. blev det bekræftet at hverken stierne langs husene og (især) P-pladsen er legepladser. Man må til sådanne aktiviteter bruge de langsgående stier.

Punkt 6c
Evalds (42) forslag var diskuteret under 4b. Hvorfor det blev trukket!

Punkt 6d
Sørens (24) forslag blev diskuteret. Der var enighed om at der ser værre ud end tidligere (mht affald m.v. på de fælles arealer).  Man henstillede til at vi alle hjælper hinanden med at holde området pænt og rent.I tilfælde af store mængder måtte man lave en arbejdsdag, og få ryddet op! Det blev nævnt at forholdene skyldes et – for tiden – dårligt miljø, beboerne imellem. Der blev efterlyst initiativer til at forhindre / udbedre sådanne situationer.

Punkt 7
Budgettet blev fremlagt af bestyrelsen.
Den eneste voldsomme ændring i forhold til indeværende periode er Fællesantennen, som tidligere drøftet. Da der er et års opsigelse er der ikke meget vi kan stille op. Men som sagt bliver der arbejdet med alternativer!
    Budgettet blev vedtaget enstemmigt!

Punkt 8    
Alle udvalg var blevet nedsat løbende (jvf ovenstående)

Punkt 9   Valg af kasserer.
Jette var på valg og ønskede ikke at fortsætte på grund af tidspres med studier i indeværende år. Hun var dog villig til at tage situationen op til næste år.
I stedet blev det et gensyn til Klavs Ingemann (28) som kasserer.

Punkt 10
    Jesper (26)  som suppleant.

Punkt 11
    Revisorer:  Kåre (40) og Jette (24)

Punkt 12a
René fremlagde et forslag om styning af poplerne oppe bag sidste række. Evald blev sat i spidsen for et en-mands-udvalg som kontakter de implicerede parter og finder ud af hvad man skal / kan / vil  gøre.

Punk 12b  
Træerne ind mod bilcentret er døende pga sygdom. René kontakter Bilcentret     og drøfter situationen med dem!  (det er deres træer!)

Punkt 12c
Kasseren efterlyste en holdning til hvordan vi skal forholde os til restancer blandt medlemmerne. Der blev besluttet følgende: Der udsendes 2 rykkere hvorefter fordringen overgives til advokat.

Søren Brøndum.
Referent år 2000.

NB: Evald lovede at overtage i 2001   🙂

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg