Referat 2002

Klovtofteparkens grundejerforening
Referat af generalforsamling   20.11.2002.

Deltagere:
Nr. 12, 24, 26, 28, 36, 38, 42, 48, 52, 54., ialt 10 parceller.

Pkt 1  Valg af dirigent og stemmmetællere

Pga. Det ringe fremmøde og de ivrige deltagere, blev det besluttet at alle fremmødte agerede som stemmetællere. Idet ingen ønskede at agere som referent, faldt dette lod på bestyrelsen, næremere betegnet på Jette, nr.: 24.
Kim, nr.: 48 meldte sig som ordstyrer og generalforsamlingen kunne formelt begynde.
Ordstyren kunne slutte at generaforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed gyldig. Der var dog en enkelt bemærkning til indkaldelsen, idet det fejlagtigt fremgik af denne, at hele bestyrelsen var på valg. Dette blev korrigeret til, at det kun var kasseren og bestyrelsesmedlemmet der var på valg i år, formanden er på valg til næste år, jvf. foreningens vedtægter.

Pkt 2    Formandens beretning.

Jesper fortalte i grove træk hvad den omdelte beretning indeholdte. Lagde især vægt på arealernes tilstand, som ikke er som bestyrelsen kunne ønske det.
Der kunne være meget pænt, da vi har området og faciliteterne til det, men pga affald og andet,  ligner området ofte noget som ikke er vores område værdigt !!

Formandens beretning medførte en del debat omkring især børns omgang med byggematerialer, storskrald,  etc. – men også en generel diskussion om, hvorvidt vi alle i fællesskab kan gøre noget for at få det så godt, som det nemt kan blive!

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Pkt 3    Regnskabet

Der blev spurgt om hvor stor en del af udgifter til fællesarealer der går til havemand!
Ud af de knap 24.000 kr der er brugt, udgør udgiften til havemand ca. 10.000,-. Punktet fællesarealer indholder også udskiftning af to grundvandspumper, samt drift af fællesarealer iøvrigt (belysning m.v). På grund af de stigende udgifter til havemand, samt de tekniske udskiftninger der også falder ind under kategorien fællesarealer, har bestyrelse i sit budgetforslag udspecificeret kategorien i underkategorier.

Der blev opfordret til bestyrelsen at skrive til enderækkehusene (mod P-pladsen) og forklare hvordan man kan teste / vedligeholde pumperne.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Pkt 4.     Forslag fra bestyrelsen

Forslag : Ordensreglement
Det omdelte forslag til ordensregler blev gennemgået og debatteret.
Vedr. 3. Punkt: “Brug af musikudstyr “ blev det besluttet at ændre teksten til “bør naboerne orienteres og varsles i rimelig tid”

I afsnittet om affald blev det besluttet at ændre teksten til “sættes ud aftenen før afhentning”

Storskrald skal for eftertiden placeres på de første asfalterede P-pladser (sydsiden)
Mens grønt affald fortsat kan sættes ud for stierne.

Med de nævnte ændringer, blev regelsættet enstemmigt vedtaget!

Forslag 1:     Ekstra kontigent
Dette forslag blev kraftigt debatteret. Dels har det været prøvet før, uden succes – og der kom også mange meninger om, hvem der børe hvad og i forhold til hvem, så diskussionen drejede hurtigt over på, hvad man så kan gøre bedre med det nuværende frivillighedsprincip!
Der blev især foreslået at lave arbejdsdagen til en bedre planlagt, bedre introduceret og mere indholdsrig begivenhed.
(i flæng: Hel week-end, fællesspisning, flere gange, færre gange, m.m.m.)

Bestyrelsen trak sit forslag, med accepterede en henstilling til at forsøge alternative måder at arrangere på for eftertiden. Bestyrelsen vil snarest komme med et forslag, samt med dato(er) – og alternativer – for arbejdsdage i den kommende sæson.

Forslag 2:    Ændring af TV-pakken
Michael (30) har undersøgt mulighederne for ændring af vort antenne-abonnement til et individuelt abonnement. Dette kan pt ikke lade sig gøre, pga den måde kablerne er trukket på. Der blev diskuteret lidt frem og tilbage – også fordele og ulemper ved de forskellige pakkeløsninger, og priser på individuelle løsninger.
Konklusionen blev, at vi faktisk har et relativt billigt system (selvom det er dyrt) og ændringer af dette, ville bare medføre andre udgifter og ulemper.

Ændring af den nuværende løsning blev enstemmigt forkastet.

Forslag 3:     Ændring af Internet-opkobling

Da HTK Data, afvikles forsvinder vores mulighed for gratis internet. Det betyder, at der er 2 alternativer, nemlig at vi skifter tilbage til individuel opkobling (modem eller privat abbonnement på bredbånd) eller at vi fortsat benytter vort interne netværk, men blot betaler for linien selv. Da den sidste løsning det eneste reelle alternativ, blev konsekvenserne gennemgået.
Det vil koste 135kr / kvartal, samt en enkelt udgift på etablering (1600,- kr)
For denne pris bevarere vi det net, som vi har i dag- med de samme hastigheder.
Derudover kommer der lidt udgifter (3-6.000) til sikkerhed, samt evt. en mailserver.

Det blev foreslået, at bestyrelsen tager stilling til hvilke sikkerhedssystemer der skal etableres og betaler for disses indkøb via vores formue, ligesom etableringen betales på denne måde.
Udgiften til drift af nettet blev foreslået ansat til 150,- kr/kvartal.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5 Forslag fra medlemmerne:

1. Forslag fra legepladsudvalget.

Da der ikke var økonomi bag de fleste af forslagene og legepladsudvalget ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, fandt man det lidt svært at behandle forslagene.
Disse blev dog gennemgået og flg. beslutninger blev taget:

De fremmødte diskuterede hvad er den reelle forskel fra det der er idag, til det der ønskes etableret. Der blev ikke fundet grund til at etablere vedlagte skitse ud fra de oplysninger der var til stede.

Den generelle opfattelse var at en pilehytte lynhurtigt bliver ødelagt, hvorfor der ikke blev fundet grund til at bevilige en sådan.

Det blev besluttet, at der anskaffes nogle store sten, som anbringes på “kælkebakken” så der ikke er godt at kælke på arealet, og så beboerne tæt på denne, ikke får ødelagt deres haver.

Det blev besluttet, at der opsættes hegn for at indskærme fodboldbanen. Hegnet skal opsættes syd for fodboldbanen, således at der afskærmes mod haverne. Pris til hegnet anslået til at være ca 6000,- kr., og denne udgift bliver dækket af formuen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5) Svelle-trappen.
    Det blev vedtaget at fjerne svellerne ved næste arbejdsdag – og etablere en skovtrappe.

6) Petanque banen.    
    Det blev vedtaget at fylde den op med jord og så græs, således at fodboldbanen kan         udnyttes fuldt ud. Dette arbejde skal udføres på en fælles arbejdsdag!

Pkt. 6    Godkendelse af budgettet.

Der var fremlagt 2 forslag fra bestyrelsen, hvoraf det 1. var et forslag, som fuldt ud dækkede driften, uden at tære på formuen, mens det andet var et forslag om, at bibeholde det nuværende kontigent og så tære på vores formue, i det omfang det bliver nødvendigt.

Da de tidligere vedtagelser (internet og legeplads) ville trække 12.000 – 15.000 af vores formue, var der ingen stemning for at tære yderligere på denne. På den anden side mente et flertal, at der nok var sat rigeligt af til fællesarealer (havemand), idet disse udgifter jo er afhængige af, hvor meget vi selv hjælper til med, at holde området ryddelig og  pæn stand.

Vedtagelsen af internetløsningen medfører en stigning af kontigent på 150,- uanset hvilket forslag der blev gennemført, så det endte med et kompromis.

Budgettet blev foreslået til at nr. 1 blev korrigeret til at indeholde udgiften til drift af internet på 150,- kr. (Samt at de beslutninger der var taget omkring hegn og de etableringsudgifter der måtte komme i forbindelse med etablering af internettet blev dækket af formuen)

Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Altså, det nye kontingent for de resterende 3 kvartaler er kr. 2500 pr. kvartal incl. internet.

NB. Det nye budget er vedlagt som bilag.

Pkt. 7    Valg af formand

Dette punkt var en fejl da formanden ikke var på valg (det er først til næste år)

Pkt. 8    Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Klavs Ingemann (nr.:38) og Jette (nr.:24) blev genvalgt med applaus.

Pkt. 9    Valg af revisorer og suppleant

Michael (nr.:30) blev genvalgt som suppleant.
Per (nr.:52) og Gert (nr.:12) blev valgt som revisorer.

Pkt. 10 Eventuelt

Det blev foreslået at sløjfe gæsteparkeringen på de første p-pladser – og lave de faste bredere.
Forslaget blev modtaget positivt og der blev indstillet til bestyrelsen at denne opgave tages med ved den første fælles arbejdsdag.

Det blev ligeledes nævt, at der evt. var en (lille) mulighed for samarbejde med Hørskættens Grundejerforening om legeplads / boldplads.
Bestyrelsen vil tage kontakt!

Referent
Jette (nr.:24)

Bilag:
1.     Fælles arbejdsdage 2002/03 – kommer snarest.
2.    Revideret budget.
3.    Plan over områder til hhv storskrald og grønt haveaffald.
4.    Nyt ordensreglement for vort område.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg