Referat 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Klovtofteparkens Grundejerforening den 22. november 2018

Husstande repræsenteret:

10, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 46, 50, fuldmagter fra nr. 40 og 26 (i alt 14 ud af 23).

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen & medlemmer, derunder fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Bestyrelsen ønsker ikke genvalg)
 6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant/revisorsuppleant
 7. Valg af 2 revisorer
 8. Eventuelt

Der var en runde, hvor folk fortalte, hvilket hus de repræsenterede.

Over halvdelen af parcellerne var repræsenteret, og derfor var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Ad 1. Søren Brøndum Pedersen (nr. 24) blev valgt enstemmigt valgt som dirigent, og Dorthe Kongebro (nr. 50) blev enstemmigt valgt som referent.

Ad. 2. Emnet rotter blev gennemgået, og bestyrelsen har været opmærksom på dette. Intet yderligere til formandens beretning.

Ad 3. Budgetoverskridelse vedr. havemanden blev kommenteret, da den var stor, da vi har ansat eksternt firma. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Ad. 4. Der var ikke indkommet nogle forslag rettidigt fra medlemmerne, kun fra bestyrelsen. Bestyrelsen gennemgik deres ændringsforslag til vedtægterne. Vedtægtsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Legepladsudvalg (2a): Der må ikke forefindes farlige ting for børn, så legepladsen skal være lovlig. Line vil godt være med i udvalget, hun skal prøve at finde yderligere til udvalget.
Forslaget blev godkendt enstemmigt. Hvis der ikke bliver noget udvalg, bliver pengene ikke brugt.

Fællesarealudvalg (2b): Det blev vedtaget, at pengene bliver afsat i budgettet. Men der blev ikke nedsat et udvalg. Forslaget om afsættelse af pengene i budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Stålhegn: Forslaget blev ikke vedtaget.

Skifte samtlige koldtvandsrør: Da der blev indkaldt til generalforsamlingen, forelå der ikke tilbud vedrørende udskiftningen, så der kunne ikke stemmes om forslaget. Den nye bestyrelse skal således arbejde videre med forslaget. Det blev enstemmigt vedtaget, at den kommende bestyrelse skal arbejde videre med forslaget.

Budgetforslag: Budgetforslag nr. 2, minus legeplads (15.000 kr.) (5. kvartaler) blev enstemmigtvedtaget. Punktet ”Projekter” indeholder legeplads og fællesareal.

Ad. 5. Der var ingen af de fremmødte, der meldte sig frivilligt til bestyrelsen. Konsekvensen er, at den nuværende bestyrelse må fortsætte og kontakte en advokat, med henblik på at få tilbud på administration af grundejerforeningen.

Bestyrelsens sammensætning er herefter følgende:

Line Biller Rosager-Lund (nr. 22) – formand
Jette Errebo (nr. 24) – næstformand
Klavs Ingemann Nielsen (nr. 28) – kasserer.

Ad. 6. Bortfalder, se punkt 5. Ad. 7. Bortfalder, se punkt 5.

Ad. 8. Der var kommet en henvendelse fra et par andre grundejerforeninger vedrørende evt. lukning af Hørskætten.

Generalforsamling blev hævet. Som dirigent:

_______________________ Søren Brøndum Pedersen

Som referent:

_______________________ Dorthe Kongebro

 • Ordinær Generalforsamling

  21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

  Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

  se:Indkaldsen

 • Seneste indlæg