Referat 2005

Klovtofteparkens Grundejerforening

1.  Valg af dirigent, stemmetællere og referant:

Dirigent:                           Søren, nr. 24

Referent:                         Jette, nr. 24

Stemmetællere:            Birgitte, nr. 22 & Kim, nr. 48

Fremmødte medlemmer: 13 ialt fra parcellerne nr.: 22, 24, 26, 28, 30, 42, 48, 54.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.

2. Beretning fra bestyrelsen

Beretningen blev oplæst af formanden. Indledningsvis blev der rettet en tak til de forældre, der arrangerede fastelavn,

Fællesarbejdsdagene er desværre ikke nogen succes, hvorfor efterårsseancen blev aflyst grundet for ringe tilmelding. Der blev udført noget arbejde mod betaling.

Sandkassen er renoveret med ny slidske, nyt sand mv.

Sommerfesten blev desværre heller ikke til noget grundet manglende initiativ fra udvalget.

Beretningen blev godkendt med klapsalve og uden kommentarer iøvrigt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kassereren gennemgik foreningens regnskab for året, der stort set var i henhold til budget.

Der var ingen væsentlige kommentarer – ingen spørgsmål fra medlemmerne hvorefter det reviderede regnskab blev godkendt

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen lagde i beretningen op til en diskussion af fællesarbejdsdagen, hvorfor dennes form og indhold blev diskuteret..

Generelt følte en del medlemmer sig til grin over, at det var de samme der gang på gang stillede op og deltog. Der kom spørgsmål til, om man kunne hæve kontingentet for derefter at arbejde sig til afslag i dette. Altså en anden form for betaling, således at de der deltager rent faktisk også får noget ud af det, andet end at glæde sig selv og sine naboer.

Bestyrelsen foreslog istedet, at det arbejde der skal udføres sættes til en pris, og så kan interesserede byde ind på opgaverne.

Der blev også rejst forslag om, at bestyrelsen udarbejdede en arbejdsliste med opgaver, hvorefter medlemmerne kunne melde sig til at løse en opgave, når det passede dem, men inden for en given tidsramme.

Det blev besluttet at bestyrelsen i det nye år skal komme med en udmeldning omkring revideret fællesarbejdsdage.

Marianne, nr. 30 og Charlotte, nr. 42 former et festudvalg, og vil forestå arrangementet af fastelavnsfest 2006, samt sommerfest 2006. Der afleveres udlast til bestyrelsen forinden.

5. Godkendelse af budget

Kasseren oplyste at der er kommet et ekstra post på budgettet til kr. 20.000 som skal anvendes til et nyt redsskabsskur + arbejdsløn for opsætning af dette.

Ellers forelog bestyrelsen samme kontingent, således at vi som de tidligere år tærer på formuen hvis budgettet overholdes.

Generalforsamlingens deltagere havde ingen kommentarer til det foreslåede budget, som blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af formand

Nuværende formand, Jesper Klevin, erklærede sig villig til genvalg og blev genvalgt med applaus!

7. Valg af bestyrelsessuppleant

Nuværende bestyrelsessuppleant, Michael nr. 30, erklærede sig villig til genvalg og blev genvalgt med applaus!

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Charlotte, nr. 42 og Jan, nr. 22 blev valgt til revisorer.

Mogens, nr. 54 blev valgt til revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Kloakker i sidste række lugter fælt. Kim efterspørger spuling af hovedkloak. Bestyrelsen får undersøgt kloakkerne og begge rør og træffer herefter beslutning om, hvilken handling der er påkrævet.

Husmoderforeningen eksisterer i Klovtofteparkenpå et vågeblus.. Såfremt der er tilslutning og ønske om en mere aktiv forening, opfordres Klovtofteparkens husmødre til, at kontakte enten Marianne, nr. 30, Birgitte, nr. 22, eller Gitte, nr. 32 med aktuelle ønsker om emner eller tiltag.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg