Referat 2007

Referat fra Klovtofteparkens Grundejerforening d. 20. november 2007.

Dagsorden

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Beretning fra bestyrelsen.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Godkendelse af budgettet fro det kommende år.

Valg af formand.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af revisorer, samt revisorsuppleant.

Eventuelt.

Ad. 1

Tilstede: nr. 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 48, 50, 52, 54.

Dirigent: Mike nr. 36, stemmetællere Frank og René. Referent: Henriette nr. 38.

Ad. 2.

Vedr. havedagen var der nogen der mødte op, men dagen var aflyst pga. manglende tilmelding. Fremover vil det fremgå tydeligt at man skal tilmelde sig.

OBS! Alle skal fremover tilmelde sig betalingsservice!

Ad. 3.

Gennemgået, lidt flere udgifter ti l rørarbejde i to husstande og til el-afregning til server mv. Regnskabet godkendt.

Ad. 4.

Forslag fra bestyrelsen angående forbedring af TV signalet udleveret på mødet. Gennemgået af Michael. Kim nr. 48 opfordrer til at man ser på egne stik, da der er signal nok i nuværende løsning. Kim vil gerne hjælpe os.

Oplæg sendt ud af René med alternative forslag til nuværende TV løsning. René gennemgik oplægget og der blev bl.a. drøftet; priser, grundejeransvar/engagement ift. at det kræver en antenneforening, ændring af kablingen så hver husstand kan bestemme selv.

Der er ikke den store interesse i at vi går videre med forslagene. Dog vil bestyrelsen arbejde videre på mulighederne med hjælp fra Michael og René, og vil evt. indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ellers kan emnet komme på dagsorden til næste generalforsamling.

Ad. 5.

Drøftet og godkendt.

Ad.6.

Jesper blev genvalgt (vi takkede Jesper for hans indsats!)

Ad. 7.

Michael blev genvalgt.

Ad. 8.

Kåre nr. 40 er genvalgt til revisorsuppleant.

Ad. 9.

Kim: hvem skal kontakte naboen ang. beskæring af træerne bag række tre? Kim får opgaven.

Frank: ang. Nr. 20 er der meget larm og fest samt chikane derfra. Hvad skal vi gøre? Jette fortæller, at hun har talt med politiet, de kan kontaktes ved problemer, og de kører gerne forbi og taler med dem. Jette vil kontakte ejeren igen, og bede dem opfordre til, at man overholder husreglerne.

Det opleves, at der er flere tyverier og hærværk på bilerne i den senere tid. Henriette opfordrer til at alle holder øje med fremmede i vores område.

Karina; kan vi sætte kamera op? Nej, Charlotte har undersøgt det, det er ikke lovligt.

Bilag fra Michael vedlægges referatet.  (Best. forslag 2007)

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg