Referat 2011

Referat af ordinær Generalforsamling i Klovtofteparken

Sted: Medborgerhuset i lokale 2
Torsdag d. 17. november 2011 kl. 19.30


16 hustande er repræsenteret samt 1 Fuldmagt fra 34
14-18-22-24-26-28-30-23-36-38-40-42-46-48-50-54

Dagsorden:

1. Valg af dirigent samt stemmetællere

Mike 36 blev valgt

2. valg af referent

Gabi 36 tager referat

3. Beretning fra bestyrelsen v. formanden

4. Forelæggelse af det r

eviderede regnskab til godkendelse

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:

a. Snerydning, snevagt eller betaling af firma (Bestyrelsen)

Blev diskuteret.
Alle skal rydde foran sin egen matrikel.
Alle skal hjæl
pe med at rydde parkeringen/samt andre fælles arealer.

b. Græsslåning v. firma eller ung mand (bestyrelsen)

Blev diskuteret.
Det blev vedtaget enstemmigt at en timelønnet holder arealerne inden for max 15.000 kr.
Alle skal selv sørge for at rydde eget skrald, så som nytårs krudt, og storskrald der ikke kunne tages med m.m.

c. Arbejdsdage, bestyrelsen foreslår 3 dage om året, honorering af deltagelse v. fradrag i kontingent
Nedstemt med 7 for – 9 imod – 1 blank.

d. Havesække, forslag om at det påhviler den enkelte husejer (bestyrelsen)
Godkendt med 10 for – 5 imod – 2 blank

e. Stigning af kontingent mhp. øget opsparing (bestyrelsen)
Blev diskuteret
Beslutningen bliver taget ved godkendelse at samlet budget.

f. Forslag fra Michael Kepler
Pt. 1-2 blev opfordret
Pt. 3 Nedstemt med 3 for -7 imod – 6 blanke
Pt. 4-5-6 udgår
Pt. 7 Nedstem med 8 for – 9 imod, dog skal legepladsens placering diskuteret med de omliggende beboere.

6. Godkendelse af budgettet for det kommende år
Godkendes 11 for – 6 mod.
På bagrund af følgende:
1) Note 1. Materialer/Vedligeholdelse stiger fra 5000,- kr. til 35000,- kr. ved følgende indkøb:
    1- Skur 5000,- kr. (Renovering)
    2- Trappe 10.000,- kr. (Renovering/udskiftning)
    3- Hegn 5000,- kr. (bagerste fælles areal ved skur)
    4- Plæneklipper 7000,- kr. (Klippo)
    5- Borde/bænkesæt 8000,- kr. ( 3-4 stykker)
2) Note 6. Fælles arbejdsdagen blev udtaget.

 

7. Valg af forman, henriete Thomsen genopstiller ikke
     Formand: Lennie 46

8. Valg af bestyrelsesmedlem, Tino Kvist og Monty Mortensen genopstiller ikke
    Bestyrrelsen: Peter 54 og Lars 50

9. valg af to revisorer (har to: Charlotte Mortensen nr. 42, (Charlotte genopstiller ikke) og Peter Henriksen nr. 54.
    Revisor: Jette 24 og Klaus 28

10. Evt.

På bestyrelsens vegne

Formand Henriete Siff Thomsen

Mail: ht(a)mintihealth.com

Bilag:

bestyrelsens beretning og forslag fra bestyrelse og medlemmer (se beretning)

Regnskab for 2010- 2011 (se regnskab)
Budget 2011 -2012  (Se budget)

Forslag fra medlemmer

Michael Kepler

1. Opfordring til at de enkelte overholder deklarationen vedr. parkering i området, se deklaration punkt. 9.

2. Opfordring til at de enkelte parceller at overholder punkt 5 i deklarationen.

3. Der skal ikke bruges midler på indkøb af vejsalt, i tilfælde af vedvarende islag kan bestyrelsen indkøbe passende mængder grus. Årsagen er at vore fliser kan ikke tåle den vejsalt og nødvendigheden af salt har aldrig før været tilstede, man kan snildt klare sig med sneskovle/fejemaskine til at rydde parkeringsplads.

4. det påhviler den enkelte parcel selv at rydde sin del af parkeringspladsen+vej, det betyder at har man mere en 1 bil rydder man også mere end en plads+gæsteparkering.

5. Den enkelte parcel rydder selv sin del af stien foran parcellen, der skal tages særlig hensyn til postvæsnet samt Renovation, da vi risikerer at disse services stopper hvis der ikke er korrekt ryddet.

6. I tilfælde af vi ikke får ekstern hjælp til snerydning skal vores nuværende fejemaskiner renoveres eller helt udskiftet.

7. Afsatte midler til legeplads reduceres til et vedligeholdeses minimum, da udstyret hertil er forholdsvist nyt og vi derfor ikke skal forvente større udgifter på den konto.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg