Referat 2012

Ekstraordinær generalforsamling 2012, d. 8. Januar 2013

Sted: Thorkil Laursen

Deltager: 14, 18, ,20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 56, 50, 52, 54

1. Valg af Dirigent, referent samt stemmetæller

Ordstyre: Søren fra nr. 24

Referent: Michael fra nr. 30

Stemmetæller: Mike / Monty

2. Formandens beretning:

Formanden undskyldte at der var mangler i det indkaldte, da side 2 fra Benny i nr 34 ikke var med, dette blev herefter uddelt.

formanden gennemgik beretningen. 

De meldes at trappen stadig er glat selv om der er lavet en midlertidige reparation af den.

Benjamin meddelte at bestyrelse var enige i at kontingentet skal nedbringes men der er flere ting som fra sidste generalforsamling der endnu ikke er gennemført.

Beretning blev godkendt.

3. Regnskab.

Der mangler 2 bilag, samt en difference på kr. 90,25 som årsagen kan ikke findes.

Revisorerne godkendte regnskabet med protest.

Regnskabet blev godkendt

4. Forslag fra bestyrelsen.

  1. Nedsættelse af forskønnelses udvalg.  – NEDSTEMT

flere argumenter om at forbedre/forskønne området, samt sikre at der ikke bare bliver givet en blanko check, ligeledes mente man at der allerede var et sådant udvalg nemlig dem som deltog i fællesarbejdsdagene. Endte med at at nogle slog sig sammen for at komme med et oplæ

  2. Honorering af revisorene. – NEDSTEMT.

De 2 revisorer mente ikke det var nøvendigt.

  3. Alle betalinger af kontingenter skal køre gennem Nets. hvis ikke opkræves kr. 100,- pr. betaling. – VEDTAGET 

Alle var enige om at det er den rigtige model.

  4. Ændringer af stk 6 i vedtægterne, straffegebyr ændres til kr. 100,- pr. løbende måned – VEDTAGET

Alle var enige om at det er den rigtige model

  5. Indførelse af forbud mod parkering af biler uden nummerplade (I deklarationen) – NEDSTEMT

flere agumenter for og imod, man da der sker flere overtrædelser og der egentlig ikke er muligt direkte via færdselsloven kan hentes hjælp, kan det være svært at tvinge sådanne køretøjer væk, i stedet tages der en snak med de implicerede. Jette og Michel snakker med den pågældende.

5. Forslag fra medlemmerne.

A: Nedsættelse af kontingent mest muligt, dog min. svarende til sidste års indbetalinger. – FLYTTE TIL BUDGET 2013

Der var uenighed om hvad der egentlig bliver aftalt på sidste års generalforsamling, hvor den kontingent forhøjelse der skulle benytte til udbedring af Trappe, samt borde/bænke kun skulle gælde for et år. det gav dog ingen mening at sætte kontingent beløbet under dette punkt da der senere er fastsættelse af BUDGET 2013.

B: Nye motor redskaber, såsom: Motor hække klipper, kantklipper samt motorsav. – VEDTAGET

Der blev snakket om disse redskaber kunne benyttes af medlemmerne, hvor der var argumenter for og imod, alle skulle dog ikke have nøgler til skuret hvor disse redskaber befinder sig, men kun bestyrelsen. 

De bliver op til den kommende bestyrelse at sikre at der er relevante redskaber til rådighed for havemanden/fællesarbejdsdage.

C: Bestyrelsens størrelse samt honorering

1 – Reduktion at antal bestyrelsen medlemmer. – NEDSTEMT
2 – Bestyrelse maximalt er på det angivet i vedtægterne pkt. 9 som er 3 – VEDTAGET
3 – Fastsættelse af bestyrelse honoraret til kr. 500 – NEDSTEMT
4 – Fjernelse af stemmeret ved fuldmagt. – NEDSTEMT

Alle har ret til at stemme til en generalforsamling, man kan af forskellige årsager være forhindret i at fremmøde. 

5 – Honorering af snerydning. – NEDSTEMT dog med en pasus:

Bestyrelsen har lov til at hyre folk ind for at sikre at fælles arealerne er i forsvarlig stand

Punktet er tænkt som at da man i nogle tilfælde kan få betaling for græsslåning burde man også kunne få betaling for snerydning.
Ifølge vedtægterne har alle pligt til at rydde sne, også på parkeringspladsen.

D: Kontingent nedsættelse til 2.900 pr. kvatal. – FLYTTET TIL BUDGET 2013

E: Fælles internet lukkes – NEDSTEMT

6. BUDGET 2013

Det blev vedtaget at kontingent betaling for 2013 blev kr. 3.650,- for kvt. 1 & 2, og kr. 2.900 for kvt. 3 & 4, dette skyldes at betaling for de 2 første kvartaler allerede var kørt igennem systemet og inden den nye bestyrelse kunne nå at lave ændringer til banken ville det først slå igennem fra 3. kvt.

Følgende beløb blev afsat:

Bestyrelses honorar6.000,00
Renter / Gebyr1.500,00
Ydelse på lån115.000,00
Belysning4.000,00
Have/Gartner/Oprydning15.000,00
Nyanskaffelser10.000,00
Kontor0,00
Legeplads3.000,00
Forsikring3.000,00
Diverse2.000,00
Hybrid118.000,00
Internet10.000,00
Matriale / Vedligehold5.000,00
  
I Alt292.500,00

7. Valg af Kasser samt næstformand.

Kasser: Lars fra nr. 50
Næstformand: Jette fra nr. 18


8. Valg af revisorer

Jette fra nr. 24 og Klavs fra nr. 28 blev genvalgt.

9. Evt.

Der blev henstillet til hvorledes vi benytter vores parkeringspladser, således at der ikke stå køretøjer som ikke er egnet til området.

Forespørgelse om man måtte bygge karnap, hvilket man ifølge småbygning relementet gerne må, men der skal selvfølgelig ansøges hos kommunen, der blev oplyst at andre havde undersøgt prisen for dette og det hed for flere år siden +500.000kr.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg