Referat 2013

Referat fra Klovtofteparkens Grundejerforenings

Ordinære Generalforsamling 2013

27./11. hos Torkil Laursen

Peter (54) blev valgt til ordstyrer.

Mike (36) og Michael (30) blev valgt til stemmetællere.

Søren (24) blev valgt til referent

Deltagere:        10, 14, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54.

Fuldmagter fra  18, 44, 26.

Lennie (46) læste den uddelte formandsberetning op – og gjorde samtidig opmærksom på at det anførte overskud ikke var helt korrekt, da der manglede en betaling på ca 10.000,- for internet.

Den vil komme med i næste regnskabsår.

Nr 22 spurgte om gebyr for manglende Nets-tilmelding var blevet sat op til 100.- som tidligere vedtaget. Det havde dog ikke været aktuelt at anvende dette da alle var med.

Formandens beretning blev godkendt.

1.     Forslag om mistillidserklæring til bestyrelsen.

Der blev anført at der var en meget dårlig og langsom kommunikation – om kommunikation overhovedet – ligesom den manglende revision var belastende.

Desuden blev der klaget over at bestyrelsen ikke bekymrede sig nok om alle områder af fællesskabet (her blev især legepladsen diskuteret)

Lennie svarede hertil at man ikke kunne forvente svar på alt indenfor 24 timer, men at hans dør altid var åben, hvortil nr 24 henviste til en mail hvor der var gået 3 måneder uden svar og først efter rykkere kom der en ufuldstændig reaktion.

Nr 30 bemærkede at alt ikke nødvendigvis er bestyrelsens ansvar. Man kan også godt lave noget selv, hvilket alle var indforståede med, men hvis situationen er den at man ikke kan selv, må man informere bestyrelsen – som så må reagere.

Der bliver skriftlig afstemning.

For                8

Imod            8

Nedstemt

2.     Forslag om honorering af webmaster.

Nr 30 – som i dag er fungerende webmaster mente ikke at det var nødvendigt, da arbejdet var minimalt.

Det blev fremført at der var et ønske om at gøre vores hjemmeside meget mere aktiv og dynamisk, hvilket vil gøre arbejdet med driften meget større.

Nr 30 svarede hertil at det ikke var noget problem at give adgang til flere brugere så flere ville kunne hjælpe med at opdatere. Evt lave blogs eller lign.

Honorering blev Nedstemt,  men der blev opfordret til at flere deltager aktivt for at få mere liv på siden og sikre at den er opdateret.

Endvidere blev det påpeget at det er bestyrelsens ansvar at de officielle sider (Vedtægter, deklarationer, vedtagne regler, referater, etc ) er opdaterede.

3.     Fra nr 42 kom flg forslag:

1.     Nedgravning af Trampolin.

Det blev anført at der mangler dræn og afstivning, hvortil det blev påpeget at hullet skulle være ovalt hvorfor der ikke var behov for afstivning. Det blev også bemærket at jorden er meget leret hvorfor et simpelt sanddræn sikkert ikke var tilstrækkeligt!

I diskussionen kom det frem at der er behov for regler, og det blev fortalt at de faktisk allerede findes.

Henriete har dem og sender rundt. Såfremt de bør justeres / uddybes er det op til bestyrelsen.

For:             5

Imod:          8

Nedstemt

2.     Oprettelse af ”Social-kasse”

Der blev forelagt et ønske om at der afsættes penge til sociale formål, såsom Sankt Hans-fest, sommerfest, etc. Oveni de penge er allerede er afsat til pizza / drikkevarer på arbejdsdage.

Alle var enige om at det var et godt forslag, man skal bare sikre sig at disse arrangementer skal tilbydes HELE grundejerforeningen for at kunne få et bidrag.

Der blev foreslået 3.000,-

For:                     13

Imod:                   –

Vedtaget

3.     Indkøb af pavilloner til fælles brug.

Her blev det diskuteret meget om hvorvidt – ikke bare pavilloner –men al fællesejendom bliver behandlet ordentligt.

Der kom ingen klare konklusioner, udover at det ikke er kutyme at kunne låne maskindrevet udstyr undtagen i særlige tilfælde – så er det helt fint at låne almindeligt udstyr fra skuret. (spade, trillebør, kloakrenser, etc)

Nr 22 tilbød sig som ”udlånings-politimand”, da han mente det var ”vores” ting, men at det selvfølgelig

skal sikres at det bliver behandlet ordentligt.

Der blev også bemærket at det kunne være et problem at finde opbevaringsplads til pavilloner.

For:               6

Imod:          11

Nedstemt

4.                            Forslag fra forskønnelses-udvalget

1.     Jobbeskrivelse havemand.

Blev kritiseret for at være for konkret da disse opgaver muligvis ikke kan udføres af én person, som anført i forslaget (havemand). Man anførte at det selvfølgelig kunne udføres af flere personer, men så var forslaget forkert udformet !!!  (havemand / havemænd)

Diskussionen endte ud i at der ikke bliver nogen arbejdsbeskrivelse pga forslagets konkrete ordlyd.

Det blev taget ad notam at bestyrelsen så må løse problemet – samt at vi selvfølgelig alle er medansvarlige for at her ser pænt ud!

For:               4

Imod:          12

Nedstemt

2.     Indkøb af buske, træer og blomster.

Formålet var at pynte området generelt, men der var ingen forventning i forsamlingen om at der var nogen som ville passe det!

For:             3

Imod:          7

Nedstemt

3.     Afskærmning mod Bilcenteret.

Der blev foreslået et større hegn eller hæk for at spærre for udsyn ind mod Bilcenteret. Modargumenterne var at det åbne udsyn formindskede risikoen for tyveri / hærværk på P-pladsen.

For:             4

Imod:          9

Nedstemt

4.     Krukker ved indkørsel.                           

Modargument var hærværk, tyveri, legende børn, mv.

Der blev spurgt om man ikke kunne plante noget direkte i bedet ?? Uden krukker.

For:               0                             

Nedstemt

5.     Beplantning af areal ind mod den asfalterede p-plads

Alle syntes det kunne være pænt. Dog skal børn mv lære at respektere arealet så planterne ikke bliver ødelagt. Der skulle afsættes kr 3.000,- til projektet.

For:             10

Imod:          –

Vedtaget

6.     Erstatte buske og sten langs stien med kæde.

Alle var vist enige om at det ikke er specielt kønt, så fjernelse af buskene blev foreslået til næste fællesarbejdsdag.

Der kunne dog ikke opnås enighed om pris, funktionalitet, etc ved kæder, så det endte op i en opfordring til at omrokkere stenene.

For:             1

Imod:          2 ???

Nedstemt

7.     Beplantning af det sumpede trekant-område bag række 2.

Der blev foreslået beplantning med bærbuske. Imod disse blev der argumenteret at de vist ikke var for gode på sumpet jord og at de måske ville tiltrække rotter.

Beplantning var dog en god ide – og det er op til forskønnelses udvalget at finde buske som egner sig til det våde terræn. Forventet udgift 750,- kr.

For:             9

Imod:          8

Vedtaget

5.                            Budget og kontingent

Budgettet blev diskuteret ret meget. Især var  punktet om tilbagebetaling af de dobbelte ydelse man har haft til Yousee i sidste kvartal 2013 til debat.

Grundejerforeningen har fået en kreditnota på ca 26.000,- som mange mente burde deles ud til grundejerne, da det stammede fra en ekstra ydelse de har betalt. Bestyrelsen mente derimod at pengene havde det bedst i fælles-kassen.

Der blev dog gjort opmærksom på at de penge der er i fælleskassen tilhører grundejerne, hvilket indebærer at man skal overveje hvor store beløb man egentlig har behov for i denne !!

Da der var vedtaget forslag om ekstra udgifter i de foregående punkter, vil det betyde at vi ”nedsparer” vores formue (ca 150.000,-) med ca 4.000,- og fastholder det kontingent som bestyrelsen havde foreslået i den uddelte dagsorden. En ændring af budget ville kræve en ekstraordinær generalforsamling og da budget forslaget hurtigt blev sat til afstemning blev kontingentet i samme omgang godkendt uden diskussion.

For:                      13

Imod:                   7

Vedtaget

6.                            Valg af formand

                                 Lennie Pedersen (46) genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

7.                            Valg af revisor

Der var ingen der meldte sig som revisor, hvilket betyder at bestyrelsen må ud og finde en ekstern revisor – En udgift der selvfølgelig kommer oveni de allerede vedtagne udgifter.

8.                            EVT

Nr 36 gjorde opmærksom på at der fra 2015 indføres 4 skraldespande (samme størrelse som den sæk vi har i dag)

Hvorfor han påpegede at det i løbet af det kommende år, måske var en ide at få tænkt på hvordan dette skal løses.

Som jeg forstod det, indebærer de nye regler også at skraldet skal leveres ved vejen ??

(Spørg Mike (36)  – han er eksperten)

Løsningsforslag kunne være en container-gård eller 4 spande pr husstand eller ……??

/Søren Nr. 24

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg