Referat 2014

Referat af ordinær generalforsamling Den 13. november 2014 kl. 19:00

Klovtofteparken

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller samt referent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra medlemmer: a. Forslag fra Benjamin (22)

5. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget

6. Valg af kasserer samt bestyrelsesmedlem

7. Valg af to revisorer

8. Evt.

——————————————————————————————————————-

Punkt. Nr. 1

• Klaus (28) melder sig til at være dirigent, og vælges uden modsigelse fra de fremmødte. •

Masood (10) og Søren (24) melder sig til at være stemmetællere, og vælges uden

modsigelse fra de fremmødte. • Benjamin (22) melder sig til at være referent, mod at der er

nogen som gennemlæser og godkender, inden det udsendes. Søren (24) melder sig til

dette, og begge vælges uden modsigelse fra de fremmødte. Dirigenten tager ordet: • Det er

en lovlig indkaldt generalforsamling Følgende er fremmødt: • 10, 18, 22, 24, 28, 32, 36, 38,

40, 42 og 46 Der er fuldmagt fra: • 12, 16, 20, 26, 34, 44, 48 og 52 • Der var to fuldmagter

fra 14, hvorfor man i enighed kom frem til at disse to blev annulleret.

Punkt nr. 2

• Formanden Lennie (46), som den eneste fremmødte fra bestyrelsen, beretter at det har

været et stille år uden nogen udfordringer. • Der er i løbet af året skiftet havemand, hvilket

der ikke er skrevet ud om. • Der er gennemført to fællesarbejdsdage, og den tredje blev

aflyst da der på forhånd var kommet en del afbud. Det blev vurderet, at der til trods for

oplæg herom ikke skulle findes en erstatningsdag. o På fællesarbejdsdagene er der blevet

udført almindeligt forefaldende arbejde på foreningens grønne arealer, samt repareret lidt på

P-pladsen og lagt en ny presenning på haveskuret. • Der er ikke i løbet af året sket nogen

henvendelser til bestyrelsen. Kommentarer til Formandens beretning. • Henrik (18) spurgte

til forskønnelsesudvalgets opgave i året 13/14, og forklarede Benjamin (22), at

forskønnelsesudvalget blev nedlagt på sidste ordinære generalforsamling, idet deres

opgave bestod i at komme med oplæg og ideer i året 12/13. Dette blev bakket op af Søren

(24). • Formanden Lennie (46) forklarer hvorfor de ting som blev besluttet på sidste års

generalforsamling, ikke er udført. Hvilket er på grund af manglende henvendelser fra

medlemmerne af grundejerforeningen. • Søren (24) mente at bestyrelsen skal initiere at de

ting som bliver besluttet på en generalforsamling bliver udført, dermed ikke ment, at de skal

udføre det. • Mike (36) fremlagde at medlemmerne bør vise initiativ og henvende sig til

bestyrelsen, hvis de ønsker at støtte/udføre nogle af de besluttede ting. • Formanden Lennie

(46) meddeler at kommentarerne vil blive taget til efterretning.

Punkt nr. 3

Formanden Lennie (46) fremlægger det reviderede regnskab, og fortæller at der er i første

omgang skrevet under og sket godkendelse på et blankt regnskab, hvorfor det er vedhæftet

indkaldelsen, som det er. Der er manglende bilag omhandlende NETS. Pengene er gået ind

i kassebeholdningen, og bilagene mangler grundet ændringer i NETS, hvilket har gjort det

svært/umuligt at få dem udskrevet i tide. Grunden til at gartneren er lavere end budgetteret,

er at gartneren ikke har indleveret regning i tide, dette belaster derfor regnskabsåret 14/15.

Kommentarer til formandens fremlæggelse samt det reviderede regnskab: • Flere spørger

ind til de manglende bilag, og formanden Lennie (46) forklarede, at de manglede på grund

af nogle tekniske ændringer i NETS system. • Flere spørger ind til den manglende

kassebeholdning, og formanden Lennie (46) forklarede at kassens kontantbeholdning er jf.

et bilag tilbageført til beholdningen i banken. • Flere kommenterede at det reviderede

regnskab var meget uoverskueligt, og mente at det skulle have været mere detaljeret udført.

• Charlotte (42) stiller spørgsmål til balancen, da det på en side virker til, at der har været et

driftsoverskud, og alligevel er vi kommet ud med et underskud. Formanden Lennie (46)

forklarer at grunden er, at der blev tilbagebetalt overskydende kontingent fra vores TVudbyder

Yousee. • Der er grundet ovenstående alligevel bred enighed om at aktiver og

passiver stemmer. Godkendelse af regnskab: 18 stemte for 1 stemte i mod 1 blev erklæret

ugyldig

Punkt nr. 4

Der er kun kommet forslag fra Benjamin (22) Kommentarer til forslag nr. 1: • Benjamin (22)

tilkendegiver, at forslaget er fremsat, da han mener, at der mangler engagement fra

bestyrelsens side. • Formanden Lennie (46) mener at dette initiativ skal komme fra

fællesskabet. • Benjamin (22) mente at bestyrelsen blandt andet havde til opgave, at

området fremstod pænere. • Søren (24) sagde at hvis medlemmer i grundejerforeningen

havde ting at klage over, så skal man henvende sig til bestyrelsen. Der afholdes som ønsket

skriftlig afstemning 10 Stemte for 8 stemte imod 2 blev erklæret ugyldig Forslag nr. 1 blev

vedtaget. Kommentarer til forslag nr. 2: • Formanden Lennie (46) stiller til spørgsmål til,

hvorfor der igen bliver stillet forslag om, at der skal være en suppleant? I det der sidste år

blev enighed om, at der ikke skulle være 4 i bestyrelsen. Benjamin (22) siger at det skal

være en suppleant og ikke et bestyrelsesmedlem, som det var blevet til. Forslag nr. 2 bliver

vedtaget i bred enighed, der er ingen imod. Der bliver herefter talt om, hvem der vil stille op

til posterne i bestyrelsen, og her bliver talt lidt frem og tilbage, hvorefter Masood (10),

Benjamin (22) og Rene (32) bliver enige om at stille op. Disse tre beder om 5 minutters

pause, så de kan tale indbyrdes om, hvem der stiller op til hvilke poster. • Benjamin (22)

stiller op som formand, og bliver valgt ind uden modkandidater. • Masood (10) stiller op som

næstformand, og bliver valgt ind uden modkandidater. • Rene (32) stiller op som kasserer,

og bliver valgt ind uden modkandidater. • Der er ingen kandidater som suppleant, hvorfor

der er bred enighed om, at skulle der igen blive forfald i bestyrelsen, så vælges nyt medlem

via ekstraordinær generalforsamling. Der klappes og ønskes god arbejdslyst. Den nye

bestyrelse opfordres til hurtigt at træde sammen, og få skabt et godt grundlag for

Klovtofteparkens Grundejerforening. For at holde turnussen i udskiftningen af medlemmerne

i bestyrelsen, så er formanden på valg igen på næste års generalforsamling og de to andre

poster er valgt for 2 år.

Punkt nr. 5

Kontingentet til grundejerforeningen bliver indbetalt i 4 rater, og regnskabsårets 1. rate er på

2.075,00 kroner x 23 parceller og er blevet indbetalt d. 1. november. Bestyrelsen 13/14 har

forud ud for generalforsamlingen lagt op til at kontingentet fastholdes på 2.075,00 kroner. •

Lennie (46) stille spørgsmål omkring til internetforbindelsen, om den var nødvendig, og der

blev talt om, at vi ikke kunne nedlægge det, uden at det er til forslag, og der blev også sagt,

at det var rart at have som back up.

o Ydelser på lån – Den kan der ikke ændres noget på.

o Kabel-tv – Den er tilpasset de varslede prisstigninger.

o Legeplads – Den ændres ikke og fastholdes på 500.

o Internet – Fastholdes på 10.000,00.

o Have/gartner/oprydning – Gartneren har ikke indsendt regning til tiden, og belaster derfor

det nye regnskabsår, hvorfor Charlotte (42) stiller spørgsmål, om ikke posten skulle hæves,

Lennie (46) siger at der inklusiv efterslæbet ikke er brugt mere end de afsatte 10.000,00.

o Belysning – Den ændres ikke og fastholdes på 4.000,00.

o Forsikring – Den ændres ikke og fastholdes på 4.000,00.

o Renter/gebyr/NETS – Den ændres ikke og fastholdes på 4.000,00.

o Materialer – Klaus (28) Spørger om, hvad posten dækker over. Der kommer ikke noget

entydigt svar, men det kommer frem, at den nok kan hænge lidt sammen med posten

”nyanskaffelser”. Lennie (46) ser det som nok, i det der i året 13/14 ikke samlet set er blevet

brugt 13.000,00 på disse to poster.

o Nyanskaffelser – Den ændres ikke og fastholdes på 3.000,00.

o Kontor – Den ændres ikke og fastholdes på 0,00.

o Diverse – Den ændres ikke og fastholdes

• Benjamin (22) gør opmærksom på, at der i det fremlagte forslag kan ske en nedsparing af

foreningens aktiver med op til 22.262,00. Dette er der bred opbakning til blandt de

fremmødte. Der skal stemmes omkring godkendelse af budgetforslaget. Det fremsatte

budgetforslag vedtages. 17 stemte for 2 stemte blankt 1 blev erklæret ugyldig

Punkt nr. 6

Udgår

Punkt nr. 7

28 og 40 melder sig til at revidere regnskabet, og bliver valgt uden modkandidater.

Punkt nr. 8

• Klaus (28) nævner at der er sket en kedelig udvikling i Klovtofteparken, og at der skal og

det bør være muligt at skabe en bedre dialog. Det er ærgerligt, at der skal stilles

mistillidsvotum, vi skal være bedre, når vi ikke er flere. • Søren (24) tilslutter sig, og den nye

bestyrelse opfordres til at skabe bedre dialog og kommunikation, da der er talt meget forbi

hinanden. Vi er ikke flere end vi skulle kunne tale sammen. • Mike (36) siger at folk skal vise

initiativ, og folk kan henvende sig til bestyrelsen, og selv udføre ting som er blevet besluttet

på en generalforsamling. • Lennie (46) tilslutter sig, og siger at det er meget nemt at sidde

og beklage sig når året er gået, i stedet for at åbne munden i løbet af året. Folk skal ud af

busken. • Charlotte (42) synes at det er vigtigt, at der bliver bakket op om fællesdagene, da

det er der vi er sociale og lærer hinanden bedre at kende. • Casper (40) siger at det er

skræmmende få, at der tilmelder sig arbejdsdagene. • Rene (32) siger at folk kan lave noget

på andre dage. • Der bliver kortvarigt talt om, om fællesarbejdsdagene kunne placeres på

hverdage, hvilket de fremmødte ikke mener, vil kunne fungere • Charlotte (42) arbejdssedler

forud for fællesarbejdsdagene ønskes genindført, da man så kan tilmelde sig opgaver – det

sociale opnås dog ikke ved dette. • Rene (32) stiller spørgsmål til højden på hækken Lennie

(46) har spurgt lodsejerne på Jens Andersens Vænge, og evt. ville klippe den ned, da de

har mere sikker adgang, de havde ingen holdning til hækken og dens højde. Benjamin (22)

nævner at vi har en teleskop-kædesav, hvorfor det ikke burde være en umulig opgave. •

Klaus (28)fortæller, at nu kommer vi ind i en periode igen, hvor vi kan regne med sne, så

alle opfordres til at rydde sne på stien foran egen parcel samt ved den tildelte P-plads.

Ligeledes opfordres alle også til at deltage på de fælles områder. • Rene (32) beder om,

medlemmerne begynder at respektere, at man ikke må sætte hverken storskrald eller

haveaffald ud før end dagen før afhentning, samt at parcellen/ejermanden fjerner ikke

afhentet storskrald/haveaffald lige så snart, at man har set, at kommunes

renovationsmedarbejdere ikke har taget det med. Mødet lukkes med god ro og orden kl. ca 20:30.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg