Referat 2015

Referat grundejerforeningensmøde 10/11-2015

Mødet varslet rettidigt dog, var dagsorden mangelfuld forsamlingen
vedtog enstemmigt at fortsætte mødet.

fremmødte
personligt fremmødte: nr 10, nr 16, nr 18, nr 22, nr 28, nr 30, nr 32,

nr 38, nr 40, nr 42, nr 44, nr 46, nr 48, nr 52, nr 54.

Fuldmagter: nr 14, nr 20, nr 24, nr 26, nr 50.

15 fremmødte og fem fuldmagter

Pkt. 1 Kim nr 48 valgt som dirrigent, Peter nr 54 valgt som referant.

Pkt. 2

Det har været et år, hvor der er sket en del, omend jeg synes på mange måder, at bestyrelsen stak en finger i jorden for at mærke pulsen. Klovtofteparken er gået digitalt, vi har fået en ny og mere tidssvarende hjemmeside, som giver os mulighed for at udsende nyhedsbreve samt anden vigtig information. Bestyrelsen har handlet på de henvendelser som er kommet ind, det både hvad angår spørgsmål og klager.

– Spørgsmål har vi søgt svar på.
– Klager har vi taget til efterretning for så enten at give et svar tilbage, eller

for at rette henvendelse til de som på den ene eller anden måde var/er involveret .

Til sidst men ikke mindst så vil jeg gerne henvise til de udsendte nyhedsbreve, samt takke for et godt arbejdsår.

Pkt. 3 forelæggelse af reviderede regnskab.

Der blev diskuteret hvorvidt grundejerforeningen er forpligtiget til at betale den ekstra udgift på 6206, 25 kr grundet skade på vandrør i nr 50. 

Den kommende bestyrelse opfordres til at undersøge hvorledes ansvaret i denne type skadesager fortolkes.

Regnskab indleveret rettidigt til revision og godkendt.

Der stilles spørgsmål til hvorfor kontantbeholdningen har den givne størrelse da der vedtægterne foreskriver at denne som udgangspunkt skal være på 500 kr.

Denne afvigelse bunder i kontantbetaling af kontigent, som det ikke har været muligt at indsætte før regnskabets afslutning.

Regnskabet blev godkendt 20 for 0 imod.

Pkt. 4 foreslag fra bestyrelse herunder fastsættelse af kontigent.

Pkt 4.1 forslag til budget 2015/2016 samt fastsættelse af kontigent.

Model 1: 4 for, Model 2: 10 for, Seks blanke.

Model 2 blev valgt og kontigentet blev fastsat til 2300/kvartal.

Pkt 4.2

At der bliver nedsat et udvalg, som skal gennemgå vedtægter, deklaration og ordensreglement i grundejerforeningen med henblik på modernisering. Udvalget kan komme med flere bud på de 3 moderniseringer på en ekstra ordinær generalforsamling, eller på den næstkommende ordinære generalforsamling. Hvor medlemmer så ved afstemning kan godkende eller forkaste buddende.

 Afstemning: 15 for og 0 imod, fem blanke. 
Opstiller til udvalget Michael, Peter og masood.

Pkt 4.3 Forslag skridsikring af trappen.

Forslaget forkastes af bestyrelsen.

Pkt 4.4 indkøb af haveredskaber.

Forslaget forkastet af bestyrelsen

PKt 4.5 beplantning af grønt areal ud mod den asfalterede p-plads.

Forslaget forkastet af bestyrelsen

PKT 4.5 Forslag om fortsat beholder hostingsiden:

Hvis det indkommende forslag fra nr. 42 og 48 vedtages helt eller delvist, så stiller vi til forslag, at vi fortsat beholder hostingsiden til email, og med henblik på at flytte hjemmesiden der over. Michael beretter at det interne internet vil blive lukket pr 1/1- 2016.

Afstemning: 17 for, o imod, 3 blanke.

PKT 4.6 Foreslag fra bestyrelsen om parkering af arbejdskøretøjer.

Vi stiller til forslag at firmabiler/arbejdskøretøjer som ikke er til privat kørsel parkeres på asfaltpladsen ved Ingeniøren og ind mod Bilcenteret. Således at vi ikke beslaster flisebelægningen på ppladsen.

Afstemning: otte for og 2 imod og 10 blanke. Vedtaget.

PKT 4.7 forslag til vedtægtsændring

Vi stiller til forslag ,at der foretages en vedtægtsændring i Klovtofteparkens Grundejerforenings vedtægter pkt. 13. Vi ønsker at ændre ordlyden i 4. sætning til ”Medlemmer skal indkaldes med mindst 15 dages varsel, og det kan ske via brev, mail eller nyhedsbrev på www.klovtofte.dk.

Afstemning: 16 for, en imod og tre blanke, vedtaget.

PKT 5 forslag fra medlemmer.

PKT 5.1 Forslag om fordeling af udgiften for internettet fordeles mellem de resterende husstande.

Da husstandende 36 – 54 ikke har haft mulighed for, at benytte Klovtofteparkens internet siden uge 11 – 2015. Stiller undertegnede forslag om, at hele rækken fritages for den fælles betaling til forbindelsen. Udgiften til internetforbindelsen bør fremadrettet, deles mellem de resterende husstande i foreningen.

Foreslag forkastes.

PKT 5.2 Forslag ang. Refundering af udgift grundet manglende internet.

Da de ovenstånde husstande ikke har haft mulighed for at benytte internettet i den nævnte periode, skal udgiften dertil refunderes til de berørte paraceller.

Afstemning: o for forslaget nedstemt.

PKT 5.3 Foreslag om nedlæggelse af internettet.

Forslag forkastet.

PKT 5.4 Foreslag om overdækkede terrasser.

Jeg vil stille til forslag, til at de overdækkede terasser bliver godkendt. Efter en samtale med kommunen , vil vi få en fællesgodkendelse til alle der har overdækket ved en fælles underskrift.

Afstemning: 20 for o imod, vedtaget

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Valg af formand:

Benjamin genopstiller, denne er valgt uden modstykke.

Valg af bestyrelsessuppleant:

Ingen opstilling

Valg af to revisorer:

Kasper og Klaus genopstiller og vælges uden modstykker.

Evt.

Parkeringspladsen er ikke genoprettet til standarden før arbejdet. Vil foto dokumentere, og indkalde kommunen til en overlevering. Dokumentere forandringer efter 12 måneder og efterfølgende 24 måneder, og overlevere til kommunen. 

Skal indkalde kommunen til måling af vandtryk efter overlevering har fundet sted.

  • Ordinær Generalforsamling

    21. marts 2021 kl 13:00 på parkeringspladsen

    Vi holder ordinær generalforsamling såfremt vejret er dårligt udskydes generalforsamling til april

    se:Indkaldsen

  • Seneste indlæg